Oferta

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 • opiniowanie dokumentacji projektowych (uzgodnienia projektów przez uprawnionego rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych)
 • opracowywanie ekspertyz technicznych dot. alternatywnego spełnienia przepisów przeciwpożarowych (rozwiązania zamienne i zastępcze)
 • analizy zagrożenia i ocena ryzyka pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
 • opracowywanie wytycznych projektowych i wymagań technologicznych
 • ocena zagrożenia wybuchem i tworzenie na jej bazie dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem
 • przygotowanie inwestycji do odbioru przez organy PSP
 • szkolenie ppoż. wszystkich grup zawodowych
 • sporządzanie opinii oraz wszelkich instrukcji, procedur i regulaminów (w tym instrukcji bezpieczeństwa pożarowego)
 • nadzór inwestorski i audyty
 • ocena zabezpieczenia przeciwpożarowego zakładu pracy dla potrzeb firm ubezpieczeniowych
 • Programy Zapobiegania Awariom i plany ratownicze (Dyrektywa SEVESO)

BHP

 • organizacja i prowadzenie szkoleń BHP oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej dla wszystkich grup zawodowych
 • nadzór nad warunkami BHP (jako służba BHP)
 • rzeczoznawstwo i doradztwo (m. in. uzgadnianie dokumentacji projektowych pod względem BHP i ergonomii przez uprawnionych rzeczoznawców)
 • audyt wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP
 • analiza i ocena ryzyka zawodowego (w tym ryzyko pożarowe i wybuchowe, chemiczne i biologiczne)
 • ocena zgodności maszyn z Dyrektywą maszynową (2006/42/WE)
 • dokumentowanie wypadków przy pracy (dochodzenia powypadkowe)
 • opracowywanie i wdrażanie wszelkich instrukcji, regulaminów i procedur